ESQUERDA UNIDA PIDE A PP E PSOE QUE RECTIFIQUEN E PRESENTEN AS SÚAS CONTAS E DENUNCIA A DILAPIDACIÓN E DESCONTROL NA XESTIÓN NA XESTIÓN DO DIÑEIRO PÚBLICO POR PARTE DO GOBERNO DE NIGRÁN

O concello de Nigrán non facilita información dos gastos realizados en publicidade e propaganda e en gastos diversos do equipo de goberno durante a exposición da conta xeral do concello do ano 2013.

O concello de Nigrán carece da relación de postos de traballo pola que se pagaron no ano 2013 unha cantidade de 24.200 euros.

A comisión Informativa de Contas do Concello de Nigrán do pasado mércores ditaminou desfavorablemente, cos votos dos grupos do PP e PSOE e a abstención do Mixto, a RECLAMACIÓN presentada por Esquerda Unida á Conta Xeral de 2.013.

A reclamación de Esquerda Unida simplemente pedía que os grupos municipais presentasen a súa contabilidade e os xustificantes das facturas polo ingreso recibido de 17.490,13 euros para os seus gastos de funcionamento que figuran na liquidación do ano 2.013 e se pide esa transparencia no gasto de conformidade co artigo 73.3 da Lei Reguladora de Bases de Réxime Local.

Os grupos que votaron en contra na comisión informativa deberían explicar publicamente porqué non queren presentar as súas contas e se teñen algo que ocultar e en calquera caso rectifiquen o seu voto no pleno do día 30.

Ademais da falta das contas de funcionamento dos grupos, Esquerda Unida quer denunciar a dilapidación que está a facer o goberno do Partido Popular de Nigrán na xestión do diñeiro público. Examinado o expediente da Conta Xeral reflíctese que aparentemente o concello de Nigrán está a facer gastos innecesarios. Por poñer un exemplo no ano 2.013 gastáronse 24.200 euros na elaboración da Relación do Postos de Traballo, figurando así mesmo na documentación que “Que o concello carece da preceptiva relación de postos de traballo (RPT).

Por outra parte tamén detectouse que en numerosas partidas se realizan numerosos gastos por encima da cantidade de diñeiro prevista no orzamento. Destaca Esquerda Unida que o equipo de goberno gastou en Publicidade e Propaganda mais do dobre do orzamentado e en Gastos Diversos mais do cuádruplo. Esquerda Unida pediu ao concello de Nigrán copia detallada dos gastos destas partidas durante o período de exposición pública e non lle foi facilitada dita información.

Lembra José Cuevas, voceiro de Esquerda Unida en Nigrán, que o gasto público ten que facerse con transparencia e non negando documentación a cidadanía. Para Esquerda Unida o control do gasto ten que levarse a cabo mediante a non realización de gastos innecesarios e non mediante recortes aos dereitos da cidadanía.

Informe do interventor da conta xeral 2013

Estado de ingresos da conta xeral 2013

Estado de gastos da conta xeral 2013.

Advertisement

ESQUERDA UNIDA PIDE A PUBLICIDADE DOS GASTOS DOS GRUPOS POLÍTICOS DE NIGRÁN

PP, PSOE, BNG e UCN non xustifican o gasto de 17.490,13 euros.

Esquerda Unida denuncia que ningún grupo político entregou no Concello de Nigrán a contabilidade específica correspondente ás dotacións económicas recibidas do concello no ano 2013. feito que ven repetíndose durante toda a presente lexislatura.

Examinada por parte de Esquerda Unida a conta xeral correspondente ao ano 2013, non figura ningún documento de contabilidade especifica así como tampouco de facturas dos gastos dos grupos municipais a efectos do seu coñecemento por parte da cidadanía e da súa fiscalización e posta a disposición do pleno municipal.

Lembra José Cuevas, voceiro de Esquerda Unida en Nigrán, que o diñeiro co que se dota a todos os grupos políticos para o seu funcionamento é de toda a veciñanza de Nigrán, polo que tanto o Pleno Municipal, como toda a veciñanza de Nigrán teñen o dereito de coñecer en que gastan os grupos políticos municipais o diñeiro público. Se ben esta contabilidade so se ten que poñer a disposición do pleno, cando este o solicite, o feito de que non xustifiquen os seus gastos pon de manifesto a hipocrisía dos grupos políticos con representación no concello de Nigrán cando falan de transparencia. Hai que lembrar que dese diñeiro aproximadamente 6500 euros foron para o Partido Popular, 5900 euros para o PSOE e 5000 euros para o grupo mixto, do que forman parte un concelleiro do BNG e outro de UCN.

É por elo polo que Esquerda Unida presentou unha RECLAMACIÓN, para que non se aprobe a conta xeral, en tanto os grupos políticos non presenten a contabilidade e as facturas dos gastos subvencionados polo concello.

ESQUERDA UNIDA CONSIDERA UN ESPERPENTO A CELEBRACIÓN DO PLENO EXTRAORDINARIO PARA A CESIÓN DO CONTRATO PARA A REDACCIÓN DO PXOM

Para Esquerda Unida é un esperpento que o Alcalde de Nigrán vote a favor na sesión extraordinaria da comisión informativa de asuntos xerais para este sábado 11 de outubro, que para levar a pleno a autorización da cesión do contrato de redacción do PXOM, á empresa EPTISA, se acompañe de diversos informes xurídicos, e na sesión celebrada onte o alcalde non os leve. O resultado deste feito levou consigo que no único punto da orde do día do pleno extraordinario se acordara que ese punto se trataría noutro pleno.

Para José Cuevas, voceiro de Esquerda Unida en Nigrán, a convocatoria deste pleno por parte do alcalde, e a dilapidación de diñeiro público que levou consigo é unha nova demostración da pésima xestión que se esta a realizar en Nigrán co diñeiro de toda a cidadanía.

Esquerda Unida quere reiterar a recomendación que no seu día fixo ao alcalde da necesidade de rescindir o actual contrato, aproveitar o que se poida da documentación aprobada inicialmente e licitar un novo contrato de redacción. Todo elo para mellorar a calidade técnica do PXOM, evitar sobrecustes e axilizar a tramitación. Hai que lembrar que a cesión do contrato, e segundo informa EPTISA, vai a necesitar unha modificación do contrato, cun aumento do importe a pagar polo concello de Nigrán de 60.000 euros para a súa correcta execución, dados os defectos da actual documentación, como se indica nos informes da Xunta de Galicia. A isto habería que sumarlle outras posíbeis modificacións debido a cambios legais durante a tramitación do PXOM.

ESQUERDA UNIDA ACUSA AO PP DE AFAN RECAUDATORIO NA APLICACIÓN DA TAXA DE ENTRADAS DE VEHÍCULOS

Esquerda Unida, por medio do seu portavoz José Cuevas, quer manifestar publicamente a súa satisfacción porque o pleno municipal de Nigrán aprobou a súa reclamación presentada á modificación para o ano 2.015 da ordenanza da taxa por entradas de vehículos a través de beirarrúas en aspectos referidos á cota tributaria e ás normas de xestión da mesma.

Tamén quere manifestar o seu malestar por non aprobarse a reclamación referida ás solicitudes de baixa no padrón. Esquerda Unida solicitaba que para a concesión das baixas se tivera en conta a normativa urbanística aplicable da data de construción da edificación e non da normativa urbanística actual tal como defendeu o PP e finalmente se aprobou co apoio do PSOE. O rexeitamento a esta reclamación significará non se lle concederá a ninguén a baixa no padrón en todo o solo urbano de Nigrán que teña beirarrúas, aínda que o solicitante non disfrute do aproveitamento especial da vía pública para entrada de vehículos. Esquerda Unida considera que o goberno municipal rexeitou esta reclamación só por unha finalidade recadatoria xa que na practica ninguén poderá darse de baixa.

Este afán recadatorio do PP xa se puxo de manifesto na notificación de alta de mais de 900 novos contribuíntes desta taxa, chegando a darse casos de a algunha persoa denegar a baixa no padrón e ao mesmo tempo non concederlle a placa de vado permanente.

Esquerda Unida, cara a elaboración e posta ao cobro do padrón do 2.013 e 2.014, esixe ao alcalde o cumprimento do acordo plenario do 27 de febreiro de 2.014, polo que se establece que as persoas dadas de alta a finais de 2.013 non se lle cobre a taxa correspondente a ese ano.

ESQUERDA UNIDA PIDE A RESCISIÓN DO CONTRATO PARA A REDACCIÓN DO PXOM

Ante a convocatoria de sesión extraordinaria da comisión informativa de asuntos xerais para este sábado 11 de outubro, co único punto da orde do día a autorización da cesión do contrato de redacción do PXOM, á empresa EPTISA, Esquerda Unida quere reiterar a recomendación que no seu día fixo ao alcalde da necesidade de rescindir o actual contrato, aproveitar o que se poida da documentación aprobada inicialmente e licitar un novo contrato de redacción. Todo elo para mellorar a calidade técnica do PXOM e evitar sobrecustes.

Para Esquerda Unida, a necesidade de rescindir o contrato á empresa actualmente non se deriva unicamente da súa actual situación de concurso de acredores, sino tiña que terse producido hai tempo, antes incluso da aprobación inicial, dada a escasa calidade técnica do documento elaborado. Hai que lembrar que o PXOM foi informado desfavorablemente pola Xunta de Galicia, ten que corrixirse e volverse a enviar a Xunta de Galicia, tal como coñecía tanto o goberno como a oposición meses antes de que Esquerda Unida publicara ditos informes no seu blog. Isto non é novo, xa que cando se adxudicou o contrato de redacción do PXOM xa se advertiu da dubidosa solvencia técnica da empresa adxudicataria, debido a que o baixo prezo de licitación impediu a presentación de mais empresas ao concurso.

O retraso que se poda producir na tramitación do PXOM é responsabilidade de aqueles que a pesar de coñecer, e incluso compartir ditas advertencias apoiaron a adxudicación.

ESQUERDA UNIDA ESPERA QUE SE APROBE A MOCIÓN SOBRE O CAMBIO DE HORARIO DOS PLENOS DE NIGRÁN, E PASEN A CELEBRARSE POLA TARDE

Esquerda Unida espera que finalmente se aprobe o cambio de horario dos plenos do concello de Nigrán e estes pasen a celebrarse pola tarde.

A moción de Esquerda Unida, e que foi asumida polo concelleiro de UCN, aínda que se lle facilitara tamén ao PSOE e BNG, non foi aprobada no pleno celebrado o pasado mes de xullo, a pesar de estar dictaminada favorablemente, ao votar o PP e o PSOE que quedara sobre a mesa, tralas dubidas manifestadas polo concelleiro do BNG. Finalmente vai a ser debatida no pleno que se vai a celebrar o 25 de setembro.

Lembra Esquerda unida que o Partido Popular declarou fai 5 anos, a través do actual alcalde, cando era concelleiro da oposición, que consideraba interesante para a participación dos veciños que o horario de celebración dos plenos fora pola tarde.

Para José Cuevas non caben excusas para a súa aprobación como as alegadas polo concelleiro do BNG, de conciliar a vida laboral e persoal, xa que os plenos ordinarios celebranse unha vez ao mes. O cambio de postura do Partido Popular, actualmente no goberno, respecto ao que opinaba cando estaba na oposición mostra a escasa credibilidade que ten en temas como a participación da cidadanía, así como os cambios de opinión dos partidos deste sistema político, segundo estean no goberno ou na oposición.

NO PLENO DO PRÓXIMO XOVES VOTARASE A ALEGACIÓN DE ESQUERDA UNIDADE DE NIGRAN Á TAXA DE ENTRADA DE VEHICULOS A TRAVÉS DE BEIRARRÚAS

O Concello de Nigrán nega a placa de vado a persoas que teñen que pagar a taxa de entrada de vehículos a través de beirarrúas.

No pleno do próximo do Concello de Nigrán votarase a reclamación presentada por Esquerda Unida á taxa de entrada de vehículos a través de beirarrúas.

Esquerda Unida de Nigrán, a través do seu voceiro José Cuevas, presentou no rexistro do Concello, no período de exposición publica, a única reclamación contra a aprobación provisional, no pleno do pasado 28 de abril, da modificación da ordenanza fiscal reguladora da taxa pola entrada de vehículos a través das beirarrúas e reservas da vía pública para o exercicio 2015.

A reclamación presentada ten como principal fin corrixir as desigualdades nas tarifas segundo o tipo de entrada que se trate, facéndoas mais xustas e equitativas, así como contemplando todos os casos posibles, debido as diferentes características das entradas de vehículos.

Tamén se melloran aspectos da ordenanza referidos ao período impositivo e devengo así como as normas de xestión, ou cuestións como o de garantir o xiro en todo tipo de entradas.

Esquerda Unida pide que quen pague a taxa de entrada de vehículos a través de beirarrúas teña dereito á placa de vado automaticamente

Esquerda Unida ten coñecemento de persoas que teñen que pagar a taxa de entrada de vehículos a través de beirarrúas, ás que se lle nega a placa de vado. É por ilo polo que a súa alegación tamén vai encamiñada para evitar a posibilidade de que haxa veciños aos que se lle queira cobrar a taxa e ao mesmo tempo se lle negue a placa de vado permanente.

Para José Cuevas, voceiro de Esquerda Unida en Nigrán, estas negativas a conceder o vado a persoas que pagan a entrada de vehículos, so poden pasar con este goberno municipal debido a súa pésima xestión.

AS PRAIAS DE NIGRÁN NON CONTAN CON SOCORRISTAS

Esquerda Unida denuncia que desde o 1 de setembro as praias de Nigrán non contan con ningún socorristas, a pesar das temperaturas que están a facer e a afluencia de bañistas que están tendo as praias do concello.

20140902_152456Para José Cuevas, voceiro de Esquerda Unida en Nigrán, a ausencia de socorristas nas praias de Nigrán é especialmente grave, tanto para a imaxe de Nigrán como concello turístico como para a seguridade das persoas, demostrando que o goberno de Nigrán unha total falta de previsión, ante as condicións metereolóxicas que se están a dar nestes comezos de setembro. Con medidas como esta non se vai a conseguir desestacianalizar o turismo, para xerar riqueza en Nigrán durante un período maior que xullo e agosto, que parece que é do único do que se preocupa o goberno municipal.

E por iso polo que Esquerda Unida lle pide ao concello que repoña o servizo de protección civil nas praias de Nigrán, en tanto as condicións climáticas permitan a afluencia da cidadanía as praias.

ESQUERDA UNIDA MOSTRA A SÚA SATISFACIÓN POLA INCLUSIÓN NO ECOSISTEMA DUNAR PRAIA AMÉRICA – PANXÓN DE TODAS AS ÁREAS RECUPERADAS

 Esquerda Unida quere mostrar a súa satisfacción pola aceptación da alegación que presentamos para aumentar a superficie de protección do Espazo Natural de Interese Local das dunas de Praia América e Panxón.

 Da documentación (plano dos límites propostos) exposta ao público en outubro de 2013 e do proxecto de orde para a declaración, desprendíase que non se incluían nos limites de dito espazo parte das zonas recuperadas na primeira e terceira fases de recuperación do sistema dunar, realizadas nos anos 2005 e 2006, así como a totalidade da quinta fase realizada no ano 2008.

 Na alegación presentada por Esquerda Unida, solicitábase a inclusión nos límites do ENIL do Ecosistema Dunar praia Ámerica-Panxón todas as zonas incluídas nas diferentes fases de recuperación do sistema dunar. Estas zonas excluídas coinciden coas zonas intermareais da desembocadura do Río Miños, polo que consideramos que deben pertencer ao ENIL .

 Aínda que non recibimos notificación ningunha, o 17 de xullo de 2014 publicouse no DOG (ver plano da última páxina) a orde pola que se declara, de maneira provisional, como espazo natural de interese local o ecosistema dunar Praia América-Panxón, no concello de Nigrán. No anexo a dita orde, onde se establece a extensión e límites do espazo natural pode apreciarse que a alegación de Esquerda Unida foi aceptada, ao incluír todas as zonas das distintas fases de recuperación. A superficie do Espazo Natural de Interese Local pasa das 2,2 Has  ás 3,58 Has.

 Para José Cuevas, voceiro de Esquerda Unida en Nigrán, isto demostra o traballo serio e con rigor que as persoas afiliadas e simpatizantes da nosa organización, están a facer durante estes últimos tres anos, para crear unha alternativa medioambiental e socialmente sostible no concello de Nigrán.

ESQUERDA UNIDADE DE NIGRAN RECORRE A TAXA DE ENTRADA DE VEHICULOS A TRAVÉS DE BEIRARRÚAS

Esquerda Unida de Nigrán, a través do seu voceiro José Cuevas, ven de presentar no rexistro do Concello, no período de exposición publica, unha reclamación contra a aprobación provisional, no pleno do pasado 28 de abril, da modificación da ordenanza fiscal reguladora da taxa pola entrada de vehículos a través das beirarrúas e reservas da vía pública para o exercicio 2015.
A reclamación presentada ten como principal fin corrixir as desigualdades nas tarifas segundo o tipo de entrada que se trate, facéndoas mais xustas e equitativas, así como contemplando todos os casos posibles.
Tamén se melloran aspectos da ordenanza referidos ao período impositivo e devengo así como as normas de xestión, para facer posibles as baixas nalgúns casos, evitar a posibilidade/casos como xa ten ocurrido de que haxa veciños aos que se lle queira cobrar a taxa e ao mesmo tempo se lle negue a placa de vado permanente e garantir o xiro en todo tipo de entradas.
Esquerda Unida espera que a súa reclamación sexa tida en consideración polo pleno municipal e non sexa rexeitada polo grupo do PP, como xa fixo coa anterior reclamación a esta ordenanza feita por nos en decembro 2012. A reclamación de Esquerda Unida de 2012, na que pedía a anulación da modificación da ordenanza pola subida abusiva que supoñía, non foi estimada polo equipo de goberno. Dada a validez da argumentación de Esquerda Unida, posteriormente o goberno municipal retificou para diminuir a abusiva subida de prezos exposta por Esquerda Unida.
Para José Cuevas, voceiro de Esquerda Unida, a actitude do goberno municipal de non querer recoñecer os seus propios erros cando presentamos as alegacións en decembro de 2012, vai supoñer para a veciñanza de Nigrán que se lle cobren nos exercicio 2013 e 2014 unhas taxas abusivas.

A %d blogueros les gusta esto: